لطفا قبل از ايجاد تاپيک در صبح وصال ، با استفاده از کادر رو به رو جست و جو نماييد
✿(◕‿◕)✿ براى رسیدن به صبحــ وصــالـ موعود باید شب وصــلـ با خدا را پشت‏ سرگذاشت. ✿(◕‿◕)✿
ضمن سلام و التماس دعا : بیا که بی تو... بیا که بی تو نه سحر را طاقتی است و نه صبح را صداقتی؛ که سحر به شبنم لطف تو بیدار می شود و صبح، به سلام تو از جا بر می خیزد.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :sh (327):
  Sh (327)
  Sh (327)
 • :sh (191):
  Sh (191)
  Sh (191)
 • :sh (55):
  Sh (55)
  Sh (55)
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :sh (239):
  Sh (239)
  Sh (239)
 • :sh (103):
  Sh (103)
  Sh (103)
 • :s1 (22):
  S1 (22)
  S1 (22)
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :45:
  45
  45
 • :sh (287):
  Sh (287)
  Sh (287)
 • :sh (151):
  Sh (151)
  Sh (151)
 • :sh (15):
  Sh (15)
  Sh (15)
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :93:
  93
  93
 • :sh (335):
  Sh (335)
  Sh (335)
 • :sh (199):
  Sh (199)
  Sh (199)
 • :sh (63):
  Sh (63)
  Sh (63)
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :b1 (2):
  B1 (2)
  B1 (2)
 • :05:
  05
  05
 • :sh (247):
  Sh (247)
  Sh (247)
 • :sh (111):
  Sh (111)
  Sh (111)
 • :s1 (30):
  S1 (30)
  S1 (30)
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :53:
  53
  53
 • :sh (295):
  Sh (295)
  Sh (295)
 • :sh (159):
  Sh (159)
  Sh (159)
 • :sh (23):
  Sh (23)
  Sh (23)
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :101:
  101
  101
 • :sh (207):
  Sh (207)
  Sh (207)
 • :sh (71):
  Sh (71)
  Sh (71)
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :b1 (10):
  B1 (10)
  B1 (10)
 • :13:
  13
  13
 • :sh (255):
  Sh (255)
  Sh (255)
 • :sh (119):
  Sh (119)
  Sh (119)
 • :s1 (38):
  S1 (38)
  S1 (38)
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :61:
  61
  61
 • :sh (303):
  Sh (303)
  Sh (303)
 • :sh (167):
  Sh (167)
  Sh (167)
 • :sh (31):
  Sh (31)
  Sh (31)
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :109:
  109
  109
 • :sh (215):
  Sh (215)
  Sh (215)
 • :sh (79):
  Sh (79)
  Sh (79)
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :b1 (18):
  B1 (18)
  B1 (18)
 • :21:
  21
  21
 • :sh (263):
  Sh (263)
  Sh (263)
 • :sh (127):
  Sh (127)
  Sh (127)
 • :s1 (46):
  S1 (46)
  S1 (46)
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :69:
  69
  69
 • :sh (311):
  Sh (311)
  Sh (311)
 • :sh (175):
  Sh (175)
  Sh (175)
 • :sh (39):
  Sh (39)
  Sh (39)
 • :m1 (3):
  M1 (3)
  M1 (3)
 • :117:
  117
  117
 • :sh (223):
  Sh (223)
  Sh (223)
 • :sh (87):
  Sh (87)
  Sh (87)
 • :s1 (6):
  S1 (6)
  S1 (6)
 • :b1 (26):
  B1 (26)
  B1 (26)
 • :29:
  29
  29
 • :sh (271):
  Sh (271)
  Sh (271)
 • :sh (135):
  Sh (135)
  Sh (135)
 • :s1 (54):
  S1 (54)
  S1 (54)
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :77:
  77
  77
 • :sh (319):
  Sh (319)
  Sh (319)
 • :sh (183):
  Sh (183)
  Sh (183)
 • :sh (47):
  Sh (47)
  Sh (47)
 • :m1 (11):
  M1 (11)
  M1 (11)
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :sh (231):
  Sh (231)
  Sh (231)
 • :sh (95):
  Sh (95)
  Sh (95)
 • :s1 (14):
  S1 (14)
  S1 (14)
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :37:
  37
  37
 • :sh (279):
  Sh (279)
  Sh (279)
 • :sh (143):
  Sh (143)
  Sh (143)
 • :sh (7):
  Sh (7)
  Sh (7)
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :85:
  85
  85
 • :sh (236):
  Sh (236)
  Sh (236)
 • :sh (100):
  Sh (100)
  Sh (100)
 • :s1 (19):
  S1 (19)
  S1 (19)
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :42:
  42
  42
 • :sh (284):
  Sh (284)
  Sh (284)
 • :sh (148):
  Sh (148)
  Sh (148)
 • :sh (12):
  Sh (12)
  Sh (12)
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :90:
  90
  90
 • :sh (332):
  Sh (332)
  Sh (332)
 • :sh (196):
  Sh (196)
  Sh (196)
 • :sh (60):
  Sh (60)
  Sh (60)
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :02:
  02
  02
 • :sh (244):
  Sh (244)
  Sh (244)
 • :sh (108):
  Sh (108)
  Sh (108)
 • :s1 (27):
  S1 (27)
  S1 (27)
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :50:
  50
  50
 • :sh (292):
  Sh (292)
  Sh (292)
 • :sh (156):
  Sh (156)
  Sh (156)
 • :sh (20):
  Sh (20)
  Sh (20)
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :98:
  98
  98
 • :sh (204):
  Sh (204)
  Sh (204)
 • :sh (68):
  Sh (68)
  Sh (68)
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :b1 (7):
  B1 (7)
  B1 (7)
 • :10:
  10
  10
 • :sh (252):
  Sh (252)
  Sh (252)
 • :sh (116):
  Sh (116)
  Sh (116)
 • :s1 (35):
  S1 (35)
  S1 (35)
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :58:
  58
  58
 • :sh (300):
  Sh (300)
  Sh (300)
 • :sh (164):
  Sh (164)
  Sh (164)
 • :sh (28):
  Sh (28)
  Sh (28)
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :106:
  106
  106
 • :sh (212):
  Sh (212)
  Sh (212)
 • :sh (76):
  Sh (76)
  Sh (76)
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :b1 (15):
  B1 (15)
  B1 (15)
 • :18:
  18
  18
 • :sh (260):
  Sh (260)
  Sh (260)
 • :sh (124):
  Sh (124)
  Sh (124)
 • :s1 (43):
  S1 (43)
  S1 (43)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :66:
  66
  66
 • :sh (308):
  Sh (308)
  Sh (308)
 • :sh (172):
  Sh (172)
  Sh (172)
 • :sh (36):
  Sh (36)
  Sh (36)
 • :m1 (1):
  M1 (1)
  M1 (1)
 • :114:
  114
  114
 • :sh (220):
  Sh (220)
  Sh (220)
 • :sh (84):
  Sh (84)
  Sh (84)
 • :s1 (3):
  S1 (3)
  S1 (3)
 • :b1 (23):
  B1 (23)
  B1 (23)
 • :26:
  26
  26
 • :sh (268):
  Sh (268)
  Sh (268)
 • :sh (132):
  Sh (132)
  Sh (132)
 • :s1 (51):
  S1 (51)
  S1 (51)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :74:
  74
  74
 • :sh (316):
  Sh (316)
  Sh (316)
 • :sh (180):
  Sh (180)
  Sh (180)
 • :sh (44):
  Sh (44)
  Sh (44)
 • :m1 (8):
  M1 (8)
  M1 (8)
 • :1 (96):
  1 (96)
  1 (96)
 • :sh (228):
  Sh (228)
  Sh (228)
 • :sh (92):
  Sh (92)
  Sh (92)
 • :s1 (11):
  S1 (11)
  S1 (11)
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :34:
  34
  34
 • :sh (276):
  Sh (276)
  Sh (276)
 • :sh (140):
  Sh (140)
  Sh (140)
 • :sh (6):
  Sh (6)
  Sh (6)
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :82:
  82
  82
 • :sh (324):
  Sh (324)
  Sh (324)
 • :sh (188):
  Sh (188)
  Sh (188)
 • :sh (52):
  Sh (52)
  Sh (52)
 • :m1 (16):
  M1 (16)
  M1 (16)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sh (145):
  Sh (145)
  Sh (145)
 • :sh (9):
  Sh (9)
  Sh (9)
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :87:
  87
  87
 • :sh (329):
  Sh (329)
  Sh (329)
 • :sh (193):
  Sh (193)
  Sh (193)
 • :sh (57):
  Sh (57)
  Sh (57)
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :sh (241):
  Sh (241)
  Sh (241)
 • :sh (105):
  Sh (105)
  Sh (105)
 • :s1 (24):
  S1 (24)
  S1 (24)
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :47:
  47
  47
 • :sh (289):
  Sh (289)
  Sh (289)
 • :sh (153):
  Sh (153)
  Sh (153)
 • :sh (17):
  Sh (17)
  Sh (17)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :95:
  95
  95
 • :sh (337):
  Sh (337)
  Sh (337)
 • :sh (201):
  Sh (201)
  Sh (201)
 • :sh (65):
  Sh (65)
  Sh (65)
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :b1 (4):
  B1 (4)
  B1 (4)
 • :07:
  07
  07
 • :sh (249):
  Sh (249)
  Sh (249)
 • :sh (113):
  Sh (113)
  Sh (113)
 • :s1 (32):
  S1 (32)
  S1 (32)
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :55:
  55
  55
 • :sh (297):
  Sh (297)
  Sh (297)
 • :sh (161):
  Sh (161)
  Sh (161)
 • :sh (25):
  Sh (25)
  Sh (25)
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :103:
  103
  103
 • :sh (209):
  Sh (209)
  Sh (209)
 • :sh (73):
  Sh (73)
  Sh (73)
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :b1 (12):
  B1 (12)
  B1 (12)
 • :15:
  15
  15
 • :sh (257):
  Sh (257)
  Sh (257)
 • :sh (121):
  Sh (121)
  Sh (121)
 • :s1 (40):
  S1 (40)
  S1 (40)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :63:
  63
  63
 • :sh (305):
  Sh (305)
  Sh (305)
 • :sh (169):
  Sh (169)
  Sh (169)
 • :sh (33):
  Sh (33)
  Sh (33)
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :111:
  111
  111
 • :sh (217):
  Sh (217)
  Sh (217)
 • :sh (81):
  Sh (81)
  Sh (81)
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :b1 (20):
  B1 (20)
  B1 (20)
 • :23:
  23
  23
 • :sh (265):
  Sh (265)
  Sh (265)
 • :sh (129):
  Sh (129)
  Sh (129)
 • :s1 (48):
  S1 (48)
  S1 (48)
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :71:
  71
  71
 • :sh (313):
  Sh (313)
  Sh (313)
 • :sh (177):
  Sh (177)
  Sh (177)
 • :sh (41):
  Sh (41)
  Sh (41)
 • :m1 (5):
  M1 (5)
  M1 (5)
 • :1 (93):
  1 (93)
  1 (93)
 • :sh (225):
  Sh (225)
  Sh (225)
 • :sh (89):
  Sh (89)
  Sh (89)
 • :s1 (8):
  S1 (8)
  S1 (8)
 • :b1 (28):
  B1 (28)
  B1 (28)
 • :31:
  31
  31
 • :sh (273):
  Sh (273)
  Sh (273)
 • :sh (137):
  Sh (137)
  Sh (137)
 • :sh (4):
  Sh (4)
  Sh (4)
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :79:
  79
  79
 • :sh (321):
  Sh (321)
  Sh (321)
 • :sh (185):
  Sh (185)
  Sh (185)
 • :sh (49):
  Sh (49)
  Sh (49)
 • :m1 (13):
  M1 (13)
  M1 (13)
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sh (233):
  Sh (233)
  Sh (233)
 • :sh (97):
  Sh (97)
  Sh (97)
 • :s1 (16):
  S1 (16)
  S1 (16)
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :39:
  39
  39
 • :sh (281):
  Sh (281)
  Sh (281)
 • :sh (54):
  Sh (54)
  Sh (54)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sh (238):
  Sh (238)
  Sh (238)
 • :sh (102):
  Sh (102)
  Sh (102)
 • :s1 (21):
  S1 (21)
  S1 (21)
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :44:
  44
  44
 • :sh (286):
  Sh (286)
  Sh (286)
 • :sh (150):
  Sh (150)
  Sh (150)
 • :sh (14):
  Sh (14)
  Sh (14)
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :92:
  92
  92
 • :sh (334):
  Sh (334)
  Sh (334)
 • :sh (198):
  Sh (198)
  Sh (198)
 • :sh (62):
  Sh (62)
  Sh (62)
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :b1 (1):
  B1 (1)
  B1 (1)
 • :04:
  04
  04
 • :sh (246):
  Sh (246)
  Sh (246)
 • :sh (110):
  Sh (110)
  Sh (110)
 • :s1 (29):
  S1 (29)
  S1 (29)
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :52:
  52
  52
 • :sh (294):
  Sh (294)
  Sh (294)
 • :sh (158):
  Sh (158)
  Sh (158)
 • :sh (22):
  Sh (22)
  Sh (22)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :100:
  100
  100
 • :sh (206):
  Sh (206)
  Sh (206)
 • :sh (70):
  Sh (70)
  Sh (70)
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :b1 (9):
  B1 (9)
  B1 (9)
 • :12:
  12
  12
 • :sh (254):
  Sh (254)
  Sh (254)
 • :sh (118):
  Sh (118)
  Sh (118)
 • :s1 (37):
  S1 (37)
  S1 (37)
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :60:
  60
  60
 • :sh (302):
  Sh (302)
  Sh (302)
 • :sh (166):
  Sh (166)
  Sh (166)
 • :sh (30):
  Sh (30)
  Sh (30)
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :108:
  108
  108
 • :sh (214):
  Sh (214)
  Sh (214)
 • :sh (78):
  Sh (78)
  Sh (78)
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :b1 (17):
  B1 (17)
  B1 (17)
 • :20:
  20
  20
 • :sh (262):
  Sh (262)
  Sh (262)
 • :sh (126):
  Sh (126)
  Sh (126)
 • :s1 (45):
  S1 (45)
  S1 (45)
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :68:
  68
  68
 • :sh (310):
  Sh (310)
  Sh (310)
 • :sh (174):
  Sh (174)
  Sh (174)
 • :sh (38):
  Sh (38)
  Sh (38)
 • :m1 (2):
  M1 (2)
  M1 (2)
 • :116:
  116
  116
 • :sh (222):
  Sh (222)
  Sh (222)
 • :sh (86):
  Sh (86)
  Sh (86)
 • :s1 (5):
  S1 (5)
  S1 (5)
 • :b1 (25):
  B1 (25)
  B1 (25)
 • :28:
  28
  28
 • :sh (270):
  Sh (270)
  Sh (270)
 • :sh (134):
  Sh (134)
  Sh (134)
 • :s1 (53):
  S1 (53)
  S1 (53)
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :76:
  76
  76
 • :sh (318):
  Sh (318)
  Sh (318)
 • :sh (182):
  Sh (182)
  Sh (182)
 • :sh (46):
  Sh (46)
  Sh (46)
 • :m1 (10):
  M1 (10)
  M1 (10)
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :sh (230):
  Sh (230)
  Sh (230)
 • :sh (94):
  Sh (94)
  Sh (94)
 • :s1 (13):
  S1 (13)
  S1 (13)
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :36:
  36
  36
 • :sh (278):
  Sh (278)
  Sh (278)
 • :sh (142):
  Sh (142)
  Sh (142)
 • :sh (7):
  Sh (7)
  Sh (7)
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :84:
  84
  84
 • :sh (326):
  Sh (326)
  Sh (326)
 • :sh (190):
  Sh (190)
  Sh (190)
 • :s1 (18):
  S1 (18)
  S1 (18)
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :41:
  41
  41
 • :sh (283):
  Sh (283)
  Sh (283)
 • :sh (147):
  Sh (147)
  Sh (147)
 • :sh (11):
  Sh (11)
  Sh (11)
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :89:
  89
  89
 • :sh (331):
  Sh (331)
  Sh (331)
 • :sh (195):
  Sh (195)
  Sh (195)
 • :sh (59):
  Sh (59)
  Sh (59)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :01:
  01
  01
 • :sh (243):
  Sh (243)
  Sh (243)
 • :sh (107):
  Sh (107)
  Sh (107)
 • :s1 (26):
  S1 (26)
  S1 (26)
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :49:
  49
  49
 • :sh (291):
  Sh (291)
  Sh (291)
 • :sh (155):
  Sh (155)
  Sh (155)
 • :sh (19):
  Sh (19)
  Sh (19)
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :97:
  97
  97
 • :sh (339):
  Sh (339)
  Sh (339)
 • :sh (203):
  Sh (203)
  Sh (203)
 • :sh (67):
  Sh (67)
  Sh (67)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :b1 (6):
  B1 (6)
  B1 (6)
 • :09:
  09
  09
 • :sh (251):
  Sh (251)
  Sh (251)
 • :sh (115):
  Sh (115)
  Sh (115)
 • :s1 (34):
  S1 (34)
  S1 (34)
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :57:
  57
  57
 • :sh (299):
  Sh (299)
  Sh (299)
 • :sh (163):
  Sh (163)
  Sh (163)
 • :sh (27):
  Sh (27)
  Sh (27)
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :105:
  105
  105
 • :sh (211):
  Sh (211)
  Sh (211)
 • :sh (75):
  Sh (75)
  Sh (75)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :b1 (14):
  B1 (14)
  B1 (14)
 • :17:
  17
  17
 • :sh (259):
  Sh (259)
  Sh (259)
 • :sh (123):
  Sh (123)
  Sh (123)
 • :s1 (42):
  S1 (42)
  S1 (42)
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :65:
  65
  65
 • :sh (307):
  Sh (307)
  Sh (307)
 • :sh (171):
  Sh (171)
  Sh (171)
 • :sh (35):
  Sh (35)
  Sh (35)
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :113:
  113
  113
 • :sh (219):
  Sh (219)
  Sh (219)
 • :sh (83):
  Sh (83)
  Sh (83)
 • :s1 (2):
  S1 (2)
  S1 (2)
 • :b1 (22):
  B1 (22)
  B1 (22)
 • :25:
  25
  25
 • :sh (267):
  Sh (267)
  Sh (267)
 • :sh (131):
  Sh (131)
  Sh (131)
 • :s1 (50):
  S1 (50)
  S1 (50)
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :73:
  73
  73
 • :sh (315):
  Sh (315)
  Sh (315)
 • :sh (179):
  Sh (179)
  Sh (179)
 • :sh (43):
  Sh (43)
  Sh (43)
 • :m1 (7):
  M1 (7)
  M1 (7)
 • :1 (95):
  1 (95)
  1 (95)
 • :sh (227):
  Sh (227)
  Sh (227)
 • :sh (91):
  Sh (91)
  Sh (91)
 • :s1 (10):
  S1 (10)
  S1 (10)
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :33:
  33
  33
 • :sh (275):
  Sh (275)
  Sh (275)
 • :sh (139):
  Sh (139)
  Sh (139)
 • :sh (5):
  Sh (5)
  Sh (5)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :81:
  81
  81
 • :sh (323):
  Sh (323)
  Sh (323)
 • :sh (187):
  Sh (187)
  Sh (187)
 • :sh (51):
  Sh (51)
  Sh (51)
 • :m1 (15):
  M1 (15)
  M1 (15)
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :sh (235):
  Sh (235)
  Sh (235)
 • :sh (99):
  Sh (99)
  Sh (99)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :86:
  86
  86
 • :sh (328):
  Sh (328)
  Sh (328)
 • :sh (192):
  Sh (192)
  Sh (192)
 • :sh (56):
  Sh (56)
  Sh (56)
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :sh (240):
  Sh (240)
  Sh (240)
 • :sh (104):
  Sh (104)
  Sh (104)
 • :s1 (23):
  S1 (23)
  S1 (23)
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :46:
  46
  46
 • :sh (288):
  Sh (288)
  Sh (288)
 • :sh (152):
  Sh (152)
  Sh (152)
 • :sh (16):
  Sh (16)
  Sh (16)
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :94:
  94
  94
 • :sh (336):
  Sh (336)
  Sh (336)
 • :sh (200):
  Sh (200)
  Sh (200)
 • :sh (64):
  Sh (64)
  Sh (64)
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :b1 (3):
  B1 (3)
  B1 (3)
 • :06:
  06
  06
 • :sh (248):
  Sh (248)
  Sh (248)
 • :sh (112):
  Sh (112)
  Sh (112)
 • :s1 (31):
  S1 (31)
  S1 (31)
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :54:
  54
  54
 • :sh (296):
  Sh (296)
  Sh (296)
 • :sh (160):
  Sh (160)
  Sh (160)
 • :sh (24):
  Sh (24)
  Sh (24)
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :102:
  102
  102
 • :sh (208):
  Sh (208)
  Sh (208)
 • :sh (72):
  Sh (72)
  Sh (72)
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :b1 (11):
  B1 (11)
  B1 (11)
 • :14:
  14
  14
 • :sh (256):
  Sh (256)
  Sh (256)
 • :sh (120):
  Sh (120)
  Sh (120)
 • :s1 (39):
  S1 (39)
  S1 (39)
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :62:
  62
  62
 • :sh (304):
  Sh (304)
  Sh (304)
 • :sh (168):
  Sh (168)
  Sh (168)
 • :sh (32):
  Sh (32)
  Sh (32)
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :110:
  110
  110
 • :sh (216):
  Sh (216)
  Sh (216)
 • :sh (80):
  Sh (80)
  Sh (80)
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :b1 (19):
  B1 (19)
  B1 (19)
 • :22:
  22
  22
 • :sh (264):
  Sh (264)
  Sh (264)
 • :sh (128):
  Sh (128)
  Sh (128)
 • :s1 (47):
  S1 (47)
  S1 (47)
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :70:
  70
  70
 • :sh (312):
  Sh (312)
  Sh (312)
 • :sh (176):
  Sh (176)
  Sh (176)
 • :sh (40):
  Sh (40)
  Sh (40)
 • :m1 (4):
  M1 (4)
  M1 (4)
 • :118:
  118
  118
 • :sh (224):
  Sh (224)
  Sh (224)
 • :sh (88):
  Sh (88)
  Sh (88)
 • :s1 (7):
  S1 (7)
  S1 (7)
 • :b1 (27):
  B1 (27)
  B1 (27)
 • :30:
  30
  30
 • :sh (272):
  Sh (272)
  Sh (272)
 • :sh (136):
  Sh (136)
  Sh (136)
 • :sh (4):
  Sh (4)
  Sh (4)
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :78:
  78
  78
 • :sh (320):
  Sh (320)
  Sh (320)
 • :sh (184):
  Sh (184)
  Sh (184)
 • :sh (48):
  Sh (48)
  Sh (48)
 • :m1 (12):
  M1 (12)
  M1 (12)
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :sh (232):
  Sh (232)
  Sh (232)
 • :sh (96):
  Sh (96)
  Sh (96)
 • :s1 (15):
  S1 (15)
  S1 (15)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :38:
  38
  38
 • :sh (280):
  Sh (280)
  Sh (280)
 • :sh (144):
  Sh (144)
  Sh (144)
 • :sh (8):
  Sh (8)
  Sh (8)
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sh (237):
  Sh (237)
  Sh (237)
 • :sh (101):
  Sh (101)
  Sh (101)
 • :s1 (20):
  S1 (20)
  S1 (20)
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :43:
  43
  43
 • :sh (285):
  Sh (285)
  Sh (285)
 • :sh (149):
  Sh (149)
  Sh (149)
 • :sh (13):
  Sh (13)
  Sh (13)
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :91:
  91
  91
 • :sh (333):
  Sh (333)
  Sh (333)
 • :sh (197):
  Sh (197)
  Sh (197)
 • :sh (61):
  Sh (61)
  Sh (61)
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :03:
  03
  03
 • :sh (245):
  Sh (245)
  Sh (245)
 • :sh (109):
  Sh (109)
  Sh (109)
 • :s1 (28):
  S1 (28)
  S1 (28)
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :51:
  51
  51
 • :sh (293):
  Sh (293)
  Sh (293)
 • :sh (157):
  Sh (157)
  Sh (157)
 • :sh (21):
  Sh (21)
  Sh (21)
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :99:
  99
  99
 • :sh (205):
  Sh (205)
  Sh (205)
 • :sh (69):
  Sh (69)
  Sh (69)
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :b1 (8):
  B1 (8)
  B1 (8)
 • :11:
  11
  11
 • :sh (253):
  Sh (253)
  Sh (253)
 • :sh (117):
  Sh (117)
  Sh (117)
 • :s1 (36):
  S1 (36)
  S1 (36)
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :59:
  59
  59
 • :sh (301):
  Sh (301)
  Sh (301)
 • :sh (165):
  Sh (165)
  Sh (165)
 • :sh (29):
  Sh (29)
  Sh (29)
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :107:
  107
  107
 • :sh (213):
  Sh (213)
  Sh (213)
 • :sh (77):
  Sh (77)
  Sh (77)
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :b1 (16):
  B1 (16)
  B1 (16)
 • :19:
  19
  19
 • :sh (261):
  Sh (261)
  Sh (261)
 • :sh (125):
  Sh (125)
  Sh (125)
 • :s1 (44):
  S1 (44)
  S1 (44)
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :67:
  67
  67
 • :sh (309):
  Sh (309)
  Sh (309)
 • :sh (173):
  Sh (173)
  Sh (173)
 • :sh (37):
  Sh (37)
  Sh (37)
 • :m1 (1):
  M1 (1)
  M1 (1)
 • :115:
  115
  115
 • :sh (221):
  Sh (221)
  Sh (221)
 • :sh (85):
  Sh (85)
  Sh (85)
 • :s1 (4):
  S1 (4)
  S1 (4)
 • :b1 (24):
  B1 (24)
  B1 (24)
 • :27:
  27
  27
 • :sh (269):
  Sh (269)
  Sh (269)
 • :sh (133):
  Sh (133)
  Sh (133)
 • :s1 (52):
  S1 (52)
  S1 (52)
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :75:
  75
  75
 • :sh (317):
  Sh (317)
  Sh (317)
 • :sh (181):
  Sh (181)
  Sh (181)
 • :sh (45):
  Sh (45)
  Sh (45)
 • :m1 (9):
  M1 (9)
  M1 (9)
 • :1 (97):
  1 (97)
  1 (97)
 • :sh (229):
  Sh (229)
  Sh (229)
 • :sh (93):
  Sh (93)
  Sh (93)
 • :s1 (12):
  S1 (12)
  S1 (12)
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :35:
  35
  35
 • :sh (277):
  Sh (277)
  Sh (277)
 • :sh (141):
  Sh (141)
  Sh (141)
 • :sh (6):
  Sh (6)
  Sh (6)
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :83:
  83
  83
 • :sh (325):
  Sh (325)
  Sh (325)
 • :sh (189):
  Sh (189)
  Sh (189)
 • :sh (53):
  Sh (53)
  Sh (53)
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :40:
  40
  40
 • :sh (282):
  Sh (282)
  Sh (282)
 • :sh (146):
  Sh (146)
  Sh (146)
 • :sh (10):
  Sh (10)
  Sh (10)
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :88:
  88
  88
 • :sh (330):
  Sh (330)
  Sh (330)
 • :sh (194):
  Sh (194)
  Sh (194)
 • :sh (58):
  Sh (58)
  Sh (58)
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :sh (242):
  Sh (242)
  Sh (242)
 • :sh (106):
  Sh (106)
  Sh (106)
 • :s1 (25):
  S1 (25)
  S1 (25)
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :48:
  48
  48
 • :sh (290):
  Sh (290)
  Sh (290)
 • :sh (154):
  Sh (154)
  Sh (154)
 • :sh (18):
  Sh (18)
  Sh (18)
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :96:
  96
  96
 • :sh (338):
  Sh (338)
  Sh (338)
 • :sh (202):
  Sh (202)
  Sh (202)
 • :sh (66):
  Sh (66)
  Sh (66)
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :b1 (5):
  B1 (5)
  B1 (5)
 • :08:
  08
  08
 • :sh (250):
  Sh (250)
  Sh (250)
 • :sh (114):
  Sh (114)
  Sh (114)
 • :s1 (33):
  S1 (33)
  S1 (33)
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :56:
  56
  56
 • :sh (298):
  Sh (298)
  Sh (298)
 • :sh (162):
  Sh (162)
  Sh (162)
 • :sh (26):
  Sh (26)
  Sh (26)
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :104:
  104
  104
 • :sh (210):
  Sh (210)
  Sh (210)
 • :sh (74):
  Sh (74)
  Sh (74)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :b1 (13):
  B1 (13)
  B1 (13)
 • :16:
  16
  16
 • :sh (258):
  Sh (258)
  Sh (258)
 • :sh (122):
  Sh (122)
  Sh (122)
 • :s1 (41):
  S1 (41)
  S1 (41)
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :64:
  64
  64
 • :sh (306):
  Sh (306)
  Sh (306)
 • :sh (170):
  Sh (170)
  Sh (170)
 • :sh (34):
  Sh (34)
  Sh (34)
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :112:
  112
  112
 • :sh (218):
  Sh (218)
  Sh (218)
 • :sh (82):
  Sh (82)
  Sh (82)
 • :s1 (1):
  S1 (1)
  S1 (1)
 • :b1 (21):
  B1 (21)
  B1 (21)
 • :24:
  24
  24
 • :sh (266):
  Sh (266)
  Sh (266)
 • :sh (130):
  Sh (130)
  Sh (130)
 • :s1 (49):
  S1 (49)
  S1 (49)
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :72:
  72
  72
 • :sh (314):
  Sh (314)
  Sh (314)
 • :sh (178):
  Sh (178)
  Sh (178)
 • :sh (42):
  Sh (42)
  Sh (42)
 • :m1 (6):
  M1 (6)
  M1 (6)
 • :1 (94):
  1 (94)
  1 (94)
 • :sh (226):
  Sh (226)
  Sh (226)
 • :sh (90):
  Sh (90)
  Sh (90)
 • :s1 (9):
  S1 (9)
  S1 (9)
 • :b1 (29):
  B1 (29)
  B1 (29)
 • :32:
  32
  32
 • :sh (274):
  Sh (274)
  Sh (274)
 • :sh (138):
  Sh (138)
  Sh (138)
 • :sh (5):
  Sh (5)
  Sh (5)
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :80:
  80
  80
 • :sh (322):
  Sh (322)
  Sh (322)
 • :sh (186):
  Sh (186)
  Sh (186)
 • :sh (50):
  Sh (50)
  Sh (50)
 • :m1 (14):
  M1 (14)
  M1 (14)
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :sh (234):
  Sh (234)
  Sh (234)
 • :sh (98):
  Sh (98)
  Sh (98)
 • :s1 (17):
  S1 (17)
  S1 (17)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
جاده انتظار در این قسمت دل خود را در جاده انتظار سیر بدیدوبرای ظهورش دعا کنید
جاده اهل بیت سلام بر اهل بيت عليهم الســلامــ /جاده اهل بیت از این مسیر
جاده ولایت جهت لبیک گویی با ولایت با ما در این جاده سیر کنید
جاده شهادت کجایید از مردان خدایید /دل خود رو با شهدا در این جاده سیر بدید
جاده مهارت زندگی با جاده مهارت صبح وصال /پایه های تشکیل خانوادهخود رو خدایی کنید
جاده فرهنگی ای عاشقان دل در این جاده دل نوشته های خود رو با دیگران در میان بگذارید
مرجع تخصصی و مذهبی وفرهنگی در ایران | صبح وصال
مختصری از ما مرجع تخصصی ،فرهنگی ومذهبی صبح وصال در سال 1390 تاسیس شده است و افتخار میکند که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و مقالات را برای منتظران ظهور میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران عاشقان وصال به ارمغان بیاورد . آنچه که ما را نسبت به دیگر مراجع مشابه در ایران متفاوت میسازد کیفیت مقالات و پاسخ به صورت رایگان و با سرعت بالا می باشد . همچنین سعی شده است که بخش هایی که در دیگر مراجع در حال حاضر کمتر به آنها بها داده میشود به صورت کامل تحت پوشش قرار گیرد